2011/01/14

Par zīmēm / About signs

Uzrakstīšu mazliet par džemperī ietamborētajām latvju zīmēm.
I will explain a bit about latvian signs that are crocheted in the sweater.
 
Pirmā no apakšas ir Saules zīme - mūžīgās dzīvības simbols.
Otrā - Zvaigznes zīme, kas atvaira tumsas un pazemes spēkus.
Trešā zīme ir Jumis - auglības un bagātības zīme.
Nākamā ir Pērkonkrusts - svētības un enerģijas simbols,
tad Dievs - sargātājs un svētības nesējs, gudrība, visa sākums un gals.
Sestā zīme ir Māras krusts (krustukrusts jeb ugunskrusts) - Māra ir materiālās pasaules aizbildne.
Un visbeidzot Austras koks (Saules koks) - dzīves ceļš, izpratne par pagātni, tagadni un nākotni, saikne ar garīgo un garīgā izpausme.
First sign from below is Sun sign - symbol of eternal life.
The second - Star sign that rejects dark and underworld forces.
The third sign is Jumis - stands for fertility and abundance.
Next one is Thunder-cross - symbol of blessing and energy,
then God - guard and carrier of blessings, wisdom, beginning and end of everything.
The sixth sign is Māras' cross (cross of crosses or fire-cross) - Māra stands for material world.
And finally Austras' tree (Sun tree) - way of life, understanding about past, present and future, connection with spiritual world and expression of spirituality.

 
Biju izvēlējusies vairākas zīmes, ko tamborēt. Tā kā piedurkni sāku tamborēt no apakšas, tad nezināju, cik zīmes ietilps piedurknē. Pat nedomāju, kādā secībā likšu zīmes. Izrādījās, ka esmu salikusi diezgan labi, ja ņem vērā, ka arī pamata čakras mums ir septiņas... ;)
Esmu ļoti apmierināta ar rezultātu! :)
I had chosen several signs for the sweater. As I started to crochet from below of the sleeve, I didn't exactly know how many signs will fit in the sleeve. I even didn't think about the sequence of the signs. It turned out that I have put them in pretty good sequence bearing in mind that we have also seven basic chakras... ;)
I am very satisfied with the result!